Καταστατικό Σωματείου

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται στην Αθήνα το σωματείο με την επωνυμία << ΠΑΙ. Δ.Υ – Παιδί , Δύναμη, Υπομονή >>,  με έδρα το Παλαιό Φάληρο Αττικής και συγκεκριμένα την αίθουσα πνευματικού κέντρου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Ηχούς αρ. 26.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα του Συλλόγου και σε όλη την Ελλάδα.

Άρθρο 2

Σκοποί του Σωματείου είναι :

Η παροχή βοήθειας και η στήριξη νοσούντων και νοσηλευομένων, για οιονδήποτε λόγο, παιδιών και εφήβων και η παροχή βοήθειας και στήριξης στις οικογένειες τους.

Η δημιουργία ομάδων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νοσούντων και νοσηλευομένων παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους.

Οι δωρεές εξοπλισμού και υλικοτεχνικών μέσων στα νοσοκομεία όλης της χώρας, όπου νοσηλεύονται παιδιά.

Η οικονομική στήριξη των νοσηλευομένων παιδιών και των οικογενειών τους κυρίως σε σχέση με τις ανάγκες και δαπάνες νοσηλείας τους .

Η ενημέρωση και πληροφόρηση των οικογενειών των νοσηλευομένων παιδιών σχετικά με τα δικαιώματα τα οποία έλκουν εξαιτίας της ασθένειας / νοσηλείας τους.

Η καλλιέργεια σχέσεων του Σωματείου και των μελών του, με παρεμφερείς Συλλόγους / Σωματεία και μέλη τους, του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η μεταξύ τους συνεργασία.

Η σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του Σωματείου και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους, με σκοπό την πραγμάτωση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.

Άρθρο 3

Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του σωματείου γίνεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με:

Διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικών, πολιτιστικών, εορταστικών και εράνων.

Συγκρότηση ομάδων εθελοντικής δράσης και εργασίας και επιτρόπων. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, έκδοση εντύπων, κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων και δελτίων, συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Παραστάσεις σε κάθε είδους αρχή και φορέα κρατικό ή μη .

Οργάνωση συζητήσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Συμμετοχή σε ανάλογες με το σκοπό του σωματείου πρωτοβουλίες, συνεργασία με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές και άλλους φορείς που επιδιώκουν τους ιδίους ή ανάλογους σκοπούς.

Ανάληψη ή ενίσχυση ευρύτερων ενημερωτικών φιλανθρωπικών εκστρατειών, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια πρόσφορη για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 4

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το όποιο ενστερνίζεται τις επιδιώξεις και του σκοπούς του σωματείου και επιθυμεί να συνδράμει στην πραγματοποίηση τους

Άρθρο 5

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επιτίμα.

Τακτικά μέλη : Τακτικό μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο, το όποιο ενστερνίζεται τους σκοπούς του σωματείου και θέλει να εργαστεί ή να συνεισφέρει με οιονδήποτε τρόπο στην επιδίωξη τους. Την εγγραφή νέων μελών εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου . Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

Επιτίμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική πρόσφορα υπηρεσιών στην οικονομική ενίσχυση και στην υλοποίηση του σκοπού του Σωματείου. Τα επιτίμα μέλη απαλλάσσονται τακτικών εισφορών και δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 6

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητες του Σωματείου, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Σωματείου. Έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις γραπτές προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προφορικές προς τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7

Τα μέλη οφείλουν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού, να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα την οικονομική συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του, έχει δικαίωμα να διαγράφει τα μέλη που παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή ενεργούν με τρόπο αντίθετο ή βλαπτικό προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου. Τα μέλη που διαγράφονται με αυτόν τον τρόπο έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 9

Όργανα του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου. Εκλεγεί τα λοιπά όργανα του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, από το νομό ή το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα αλλού οργάνου. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα λοιπά όργανα του Σωματείου. Χαράσσει την πολιτική και τον προγραμματισμό του Σωματείου. Συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές.

Άρθρο 11

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα επιτίμα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται και να λαμβάνουν το λόγο, όχι όμως και να ψηφίζουν.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την έναρξη της απαιτείται απαρτία που σχηματίζεται από το 1⁄2 των μελών του Σωματείου. Εάν δεν επιτευχθεί ο σχηματισμός απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά μια εβδομάδα, την ιδία ήμερα και ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ιδία θέματα ημερησίας διάταξης. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Η Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 20 ήμερες πριν από τη διεξαγωγή της. Τα μέλη ειδοποιούνται με γραπτή ατομική πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, την κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν απουσιάζει ο Πρόεδρος την κηρύσσει ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά, η Γενική Συνέλευση εκλεγεί, με ανάταση της χειρός και με σχετική πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης με εξαίρεση την εκλογή των οργάνων, λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Εάν στο νόμο ή το καταστατικό δεν ορίζεται κάτι άλλο, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει μόνον εάν η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων που την εγκρίνει, υπερβαίνει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου.

Άρθρο 12

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συγκαλείται το Φεβρουάριο κάθε έτους. Η τακτική Γενική Συνέλευση κρίνει τη λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει τον ισολογισμό και απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 13

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε φορά που κρίνεται τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκαλείται, επίσης, εάν το ζητήσουν με εγγραφή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών ή η Ελεγκτική Επιτροπή. Στην αίτηση αναγράφονται τα θέματα ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός μήνα πό τη λήψη της αίτησης.

Άρθρο 14

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και των αναπληρωτών τους διεξάγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Διεξάγονται, επίσης, από έκτακτη Γενική Συνέλευση εάν, για οποιοδήποτε λόγο, εκλείψει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή.

Των αρχαιρεσιών εποπτεύει τριμερής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται με ανάταση της χειρός και με σχετική πλειοψηφία. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο της μεταξύ των μελών της. Δικαίωμα υποψηφιότητας σε αρχαιρεσίες έχει κάθε ταμειακώς εντάξει μέλος.

Ο κατάλογος των υποψηφίων συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή, προς την οποία και υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με τη θέση σταυρών σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Κάθε μέλος που ψηφίζει έχει δικαίωμα να επιλέξει έως 5 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και έως 2 για την Ελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο με περισσοτέρους σταυρούς είναι άκυρο.

« Η ψηφοφορία διεξάγεται αμέσως μόλις τερματιστούν οι συζητήσεις της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλα τα παρόντα μέλη» (κατόπιν τροποποίησης).

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους 7 υποψηφίους που έλαβαν τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Οι επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καλούνται, κατά σειρά επιτυχίας, να καταλάβουν τη θέση που, για οποιοδήποτε λόγο, θα βρεθεί κενή κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ.

Τα ίδια, κατ’ αναλογία, ισχύουν για την ανακήρυξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή της διαλογής υποβάλλονται προς την Ελεγκτική Επιτροπή και κρίνονται από αυτή. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του σωματείου με ευθύνη της Εφορευτικής επιτροπής για διάστημα 15 ημερών.

Άρθρο 15

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ. του οποίου η θητεία είναι τριετής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό και στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που χαράσσει η Γενική Συνέλευση.

Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το Σωματείο.

Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

Συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές , με ή χωρίς αμοιβή, από μέλη ή μη μέλη του Σωματείου , για την εξέταση και προώθηση των σκοπών του, των όποιων επιβλέπει και συντονίζει τη δραστηριότητα.

Επίσης αποφασίζει για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου και για τη σύναψη με τρίτα πρόσωπα συμβάσεων έργου και δημιουργεί μόνιμες ή επί τούτο ομάδες εργασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μηνά και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν 2 μέλη του με έγγραφη αίτηση τους προς τον Πρόεδρο. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον 5 μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 16

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειονοψηφήσαντα Σύμβουλο μέσα σε διάστημα 8 ημερών από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών και τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρο 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνυπογραφεί με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που εκπορεύεται από το Σωματείο και με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής.

Άρθρο 18

Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις δραστηριότητες όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 19

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται και από όλα τα μέλη που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση, είναι υπεύθυνος για το αρχείο και τα βιβλία του Σωματείου, πλην των βιβλίων του Ταμείου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και συνυπογραφεί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Σωματείου.

Άρθρο 20

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές με αποδείξεις ή εντάλματα που συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία του Σωματείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τον παρουσιάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ανοίγει λογαριασμούς στις Τράπεζες. Διενεργεί τις συναλλαγές με την τράπεζα, όπου έχει ξανοιχθεί ο σχετικός λογαριασμός τραπέζης, με την επωνυμία του Συλλόγου . Σε περίπτωση κωλύματος στις εν λόγω συναλλαγές προβαίνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον καταθέτει στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη, μεταξύ των όποιων εκλέγει τον Πρόεδρο της. Η θητεία της είναι τριετής. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, καθώς και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητα τους. Συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να έχει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τα διαχειριστικά βιβλία του Σωματείου και να παρέχει κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που ζητεί η Ελεγκτική Επιτροπή προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο της.

Άρθρο 22

Πόροι του Σωματείου είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των όποιων προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών. Επίσης οι επιχορηγήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς καθώς και χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές διεθνών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη του σκοπού της , οι πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιούσιας του καθώς και τα έσοδα από την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων από τις εκδόσεις ή άλλες δραστηριότητες, σύμφωνα με το παρών καταστατικό.

Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Κληρονομιές γίνονται αποδέκτες επ’ ωφελεία απογράφης. Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται αποδέκτες από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 23

Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνον από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 1⁄2 των ταμειακώς εντάξει μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3⁄4 των παρόντων. Το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού πρέπει να περιέχεται στην ημερήσια διάταξη που έχει αποσταλεί στα μέλη του Σωματείου και δεν μπορεί να προστεθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Το Σωματείο διαλύεται εάν απομείνουν μέλη λιγότερα από 10. Μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του προηγούμενου άρθρου. Εάν το Σωματείο διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριάκου

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα στο Παλαιό Φάληρο την 21/3/2013 από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία και το υπογράφουν.

1 Response to Καταστατικό Σωματείου

  1. Ο/Η Eat Dessert First λέει:

    Μπράβο σας, συγχαρητήρια για την ωραία σας προσπάθεια!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s